LR0115S-50H24D

LR0115S-50H24D GU10 4000K 4STEP DIM.